Predstavitev društva

Dobrodošli na spletni strani Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije.

Na spletni strani Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva, boste našli veliko zanimivih stvari o naših aktivnostih, projektih in pa nasploh o našem delovanju.

Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva ali krajše DEEP, je bilo ustanovljeno na ustanovni skupščini 10.05.1995, ker je prisostvovalo 11 ustanovnih članov. Prvi predsednik društva je postal Vaupotič Vladimir. Ustanovljeno je bilo po razpadu elektroenergetskega sistema in z željo po ohranitvi povezanosti in usklajenosti delovanja na vseh strokovnih ekonomskih področjih v elektrogospodarstvu, spremljanju in spodbujanju razvoja na področju ekonomske stroke, organiziranju posvetovanj in seminarjev o aktualnih strokovnih vprašanjih ter organiziranju strokovnih ekskurzij.

Dne 21.12.1995 se je društvo vpisalo v register društev z dejavnostjo strokovnih združenj.

Za doseganje ciljev so naloge društva naslednje:

  • spremljati in vzpodbujati razvoj na področjih svojega dela in v ta namen po potrebi oblikovati sekcije,
  • oblikovati stališča in mnenja o rešitvah strokovnih problemov s svojega področja dela,
  • omogočati svojim članom dostop do publikacij,
  • organizirati posvetovanja, konference in seminarje o aktualnih strokovnih vprašanjih ter strokovne ekskurzije in izlete,
  • sodelovati s sorodnimi strokovnimi organizacijami,
  • objavljati materiale in priporočila s svojih strokovnih posvetovanj, izdajati strokovne in znanstvene publikacije v skladu z veljavnimi predpisi ter informirati svoje člane o stanju stroke,
  • pripravljati predloge, sugestije in pripombe, ter sodelovati v javnih razpravah oziroma razpravah v okviru strokovnih institucij v primeru sprememb zakonodaje s področja delovanja društva.